Jak se účastnit aukce

Pro podrobný návod jak nakupovat v aukci si prosím přečtěte  Manuál účastníka aukce .

Dále se prosím seznamte s  Aukčním řádem .

Prostřednictvím aukčního systému Prodej-aukcí.cz je možné nakupovat v elektronických aukcích.

Aukce je způsob prodeje předmětu aukce, kde za podmínek Aukčního řádu a Aukční vyhlášky dochází k převodu vlastnického či jiného práva na vítěze aukce.

Zájemce o účast v aukci je povinen se nejprve seznámit s Aukčním řádem systému Prodej-aukcí.cz. Pokud souhlasí s Aukčním řádem systému Prodej-aukcí.cz a má zájem se jako kupující - účastník aukce zúčastnit elektronických aukcí konaných prostřednictví systému Prodej-aukcí.cz, musí se nejprve do tohoto systému registrovat svojí jednoznačnou identifikací a prohlášením formou Registračního formuláře.

Žadatel tento Registrační formulář vytiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vyhotovený Registrační formulář musí být žadatelem:

- podepsán úředně ověřeným podpisem a v listinné podobě zaslán poštou na Adresu provozovatele; v případě, že žadatelem jsou manželé, potom musí být úředně ověřen podpisy obou manželů, protože manželé n abývají předmět Aukce do SJM (společné jmění manželů);

nebo

- v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POINT (na České poště, s.p. nebo městském či obecním úřadu) a zde si nechat provést autorizovanou konverzi tohoto listinného dokumentu – úředně ověřeného Registračního formuláře do elektronické podoby a tento elektronický dokument odeslat emailem na info@prodej-aukci.cz

nebo

- podepsán a naskenován do pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem s jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto dokumentu a takto vyhotovený pdf dokument musí být zaslán emailem na info@prodej-aukci.cz .

O provedené registraci a Aktivaci služeb bude Uživatel vyrozuměn Provozovatelem emailem na emailovou adresu, kterou žadatel uvedl při registraci.

Postup nákupu v aukci:

1. Ověřte si, že máte spolehlivé připojení na Internet, a to rychlost stahovaní minimálně 4Mb/s s dostatečnou rychlou odezvou (do 200ms) a 0% ztrátou paketu.

2. Zaregistrujte se jako ÚČASTNÍK AUKCE a proveďte aktivaci v systému Prodej-aukcí.cz , protože pouze registrovaný a aktivovaný uživatel se může stát účastníkem v aukci a nakupovat v aukci. Je tedy třeba se nejprve do systému Prodej-aukcí.cz zaregistrovat a stát se jejím aktivním uživatelem (viz výše uvedený popis postupu registrace). V případě společné účasti několika osob na aukci, které mají zájem koupit předmět aukce do společného vlastnictví a každá z těchto osob by se stala spoluvlastníkem předmětu aukce dle předem uzavřené dohody (např. dvě fyzické osoby mají zájem koupit nemovitost každý do spoluvlastnického podílu ½), je třeba kontaktovat Provozovatele , který sdělí těmto zájemců postup Registrace a poskytne jim vzorové smlouvy nutné pro jejich společnou účast v aukci jako společný účastník aukce.

3. V sekci Vyhlášené aukce jsou zobrazeny všechny aukce, které jsou vyhlášeny prostřednictvím systému Prodej-aukcí.cz.

4. Vyberte si aukci podle Vašeho zájmu o předmět aukce (nemovitost, movité věci aj.), která Vás zajímá. Je možné přitom využít i funkce vyhledávání či umístění předmětu aukce v jednotlivých krajích.

5. Seznamte se všemi informacemi a dokumenty v kartě aukce, které jsou k dispozici po pokliknutí na název aukce. Kromě základních údajů týkajících se identifikace aukce, zahájení a ukončení aukce, organizátora aukce, ceny předmětu aukce (odhadnutá či zjištěná cena), nejnižšího podání, minimálního příhozu aj. jsou zde k dispozici i kompletní informace o předmětu aukce, které poskytl navrhovatel aukce. Zejména se jedná o Aukční vyhlášku a další dokumenty, např. Znalecký posudek na předmět aukce.

6. Přihlaste se do systému Prodej-aukcí.cz Vaším uživatelským jménem a heslem, které jste si zvolili při Vaší registraci. Pokud jste zapomněli Vaše heslo, je možné ho získat pomocí funkce Zapomenuté heslo.

7. Zaregistrujte se do aukce rozkliknutí Vámi vybrané vyhlášené aukce, kde se Vám objeví jako registrovanému a aktivovanému uživateli systému Prodej-aukcí.cz nabídka Zúčastnit se aukce jako:

  • Účastník aukce

  • Účastník aukce s předkupním právem

V případě, že za uživatele jedná zmocněnec, je třeba kontaktovat emailem info @prodej-aukci.cz Provozovatele se žádostí o zaslání plné moci, a to s uvedením, zdali zmocnění uděluje Uživatel – fyzická osoba, Uživatel - právnická osoba, Uživatel - manželé či jde o společnou účast osob.

8. Uhraďte aukční jistotu , čímž splníte základní povinnost účastníka aukce a pokliknutím na tlačítko Účastník nebo

Účastník s předkupním právem proveďte registraci do aukce. Současně tímto úkonem jako účastník aukce čestně prohlašujete, že splňujete všechny podmínky Vaší účasti v této aukci a nejste osobou vyloučenou z této aukce.

9. Proveďte úhradu aukční jistoty a registraci do aukce co nejdříve, protože organizátor aukce si musí ověřit splnění podmínek Vaší účasti v aukci, zejména pak došlou úhradu aukční jistoty na jeho účet. Pokud jste účastník aukce s předkupním právem, kontaktujte organizátora aukce pro prokázání této skutečnosti.

10. Pokud se nestihnete do aukce zaregistrovat před jejím zahájením, nemůžete na této aukci činit podání a aukci budete moci sledovat pouze jako divák, včetně průběhu licitace na této aukci, jako kterýkoliv jiný uživatel Internetu.

11. Potvrzení registrace do aukce - O skutečnosti, že jste byl zapsán do aukce jako uživatel aukce nebo jako uživatel aukce s předkupním právem budete informován emailem okamžitě po Vašem zápisu do aukce organizátorem aukce. Pokud tento potvrzující email nedostanete, je třeba ještě před zahájením aukce kontaktovat organizátora aukce, aby Vás do aukce zapsal.

12. Ověření zápisu do aukce Další možností, jak se přesvědčit, že jste zapsán do aukce je, že po přihlášení se do AS Vaším uživatelským jménem a heslem a rozkliknutím Vámi vybrané vyhlášené aukce se Vám objeví pouze nabídka (tlačítko) Odhlásit se z aukce . Toto tlačítko slouží k tomu, že se z této aukce odhlásíte jako její účastník a nemáte zájem na této aukci činit podání – nakupovat.

13. V čase zahájení aukce se statut aukce Vyhlášená změní na její statut Probíhající. Současně je Vám zaslán email, který Vás informuje o zahájení aukce a vyzývá Vás, abyste činil Vaše podání na této aukci. Pro přihlášené účastníky aukce či účastníky aukce s předkupním právem se v čase zahájení aukce objeví dialog pro licitaci na aukci tím, že se jim nabídne vždy nejnižší možné další platné podání. Po kontrole této částky v Kč stačí pouze odkliknout systémem nabízenou částku Vašeho podání na aukci. V případě účastníka aukce s předkupním právem, systém nabídne možnost dorovnat platné podání, pokud již toto podání neučinil jiný účastník aukce s předkupním právem jako první.

14. Sledujte průběh licitace na aukci v kartě aukce v záložce Podání. Každé nové podání je zde zaznamenáno a je veřejně přístupné všem uživatelům Internetu. Kromě sledování průběhu licitace je indikován zbývající čas do ukončení aukce. Pokud tento čas „neběží“ nebo nemůžete učinit Podání, je třeba si ověřit připojení na Internet a provést aktualizaci této stránky. Ručně lze to provést funkcí Aktualizace načtené stránky, kde tato funkce je k dispozici u všech Internetových prohlížečích. Pokud je Vaše podání převýšeno jiným účastníkem aukce, jste o této skutečnosti informováni i emailem.

15. Pokud v posledních pěti minutách před ukončením aukce nikdo z účastníků aukce neučiní podání, je aukce ukončena v čase ukončení aukce. Pokud někdo z účastníků aukce učiní podání v posledních pěti minutách před ukončením aukce, čas ukončení aukce se posune o pět minut.

16. Ve třetí minutě před Časem ukončením aukce se objeví v AS výzva Poprvé . Po minutě se objeví v AS výzva Podruhé . Po další minutě se objeví v AS upozornění: „Neučiní-li někdo z účastníků aukce podání vyšší než bylo podání učiněné naposled účastníkem aukce (identifikátor účastníka aukce), bude mu udělen příklep“. Po další minutě se objeví v AS výzva Potřetí . Poté dojde k ukončení možnosti činit Podání na této Aukci a o této skutečnosti je i informován každý z Účastníků aukce emailem.

17. Po výzvě Potřetí a kontrole dostupnosti AS se objeví hláška o udělení příklepu účastníkovi aukce s nejvyšším podáním na aukci - vítězi aukce.

18. Vítěz aukce je povinen dle aukční vyhlášky na výzvu navrhovatele aukce uzavřít smlouvu a řádně a včas uhradit aukční cenu.

Uživatelská příručka účastníka aukce systému Prodej-aukcí.cz