Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Aukce 3 zajištěných pohledávek společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Kategorie: Pohledávky Lokalita: Královehradecký

Fotografie
Aukce ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 25 700 000 Kč
Účastník aukce: 1610685508
Cena
23 692 569 Kč
Nejnižší podání
25 700 000 Kč
Minimální příhoz
50 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
15821
Datum a čas zahájení
24.08. 2016 12:00:00
Datum a čas ukončení
24.08. 2016 12:30:20
Organizátor aukce
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
Číslo jednací organizátora aukce
160819818A2016
Kontaktní osoba
Václav Török, tel: 775 870 776, email: torok@kralovskadrazebni.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
5 000 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
4.6. Aukční jistota byla stanovena na částku 5.000.000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č. ú. 2108433720/2700, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 160819818. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
4.7. Aukční jistota se vrací účastníku Aukce bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato aukční jistota odeslána na účet Organizátora aukce nebo na účet, který účastník Aukce sdělí Organizátorovi aukce, a to 4.7.1. Účastníkovi Aukce, který se nestal Vítězem aukce, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání Aukce; nebo 4.7.2. Pokud bylo od Aukce upuštěno, a to do dvou pracovních dnů ode dne upuštění od Aukce; nebo 4.7.3. Pokud Navrhovatel aukce nevyužil svého práva uzavřít Smlouvu o postoupení pohledávky dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky, a to do dvou pracovních dnů ode dne prohlášení Navrhovatele aukce doručené Organizátorovi aukce, že neuzavře s Vítězem aukce Smlouvu o postoupení pohledávky; nebo 4.7.4. Po marném uplynutí Opční lhůty dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky.
4.8. Aukční jistota propadá ve prospěch Organizátora aukce jako smluvní pokuta za porušení povinností Vítěze aukce, který tuto Aukci zmařil tím, že nesplnil některou ze svých povinností uvedených v Bodě 6 této Aukční vyhlášky.
Bank. účet organizátora aukce
2108433720/2700
Variabilní symbol
Fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
160819818
Poslední změna
24.08. 2016 12:01:22
Aktuální cena
Licitátor
Václav Török, 3. 5. 1973
Informace o organizátorovi aukce
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505 jednající na základě plné moci Václavem Törökem, ředitelem společnosti, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
Další informace