Stav: Odročená
Režim: Aukce

Aukce bytu o velikosti 3+1 v Šumperku, v Myslbekova ulici 1136/5, okres Šumperk

Kategorie: Byt Lokalita: Olomoucký

Fotografie
Cena
1 600 000 Kč
Nejnižší podání
800 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
14025
Datum a čas zahájení
Datum a čas ukončení
Organizátor aukce
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
Číslo jednací organizátora aukce
151030222A2015
Kontaktní osoba
Václav Török, tel: 775 870 776, email: torok@kralovskadrazebni.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
150 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
4.6. Aukční jistota byla stanovena na částku 150.000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č. ú. 2108433720/2700, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 151030222. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
4.7. Aukční jistota se vrací účastníku Aukce bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato aukční jistota odeslána na účet Organizátora aukce nebo na účet, který účastník Aukce sdělí Organizátorovi aukce, a to
4.7.1. Účastníkovi Aukce, který se nestal Vítězem aukce, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání Aukce; nebo
4.7.2. Pokud bylo od Aukce upuštěno, a to do dvou pracovních dnů ode dne upuštění od Aukce; nebo
4.7.3. Pokud Navrhovatel aukce nevyužil svého práva uzavřít Kupní smlouvu dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky, a to do dvou pracovních dnů ode dne prohlášení Navrhovatele aukce doručené Organizátorovi aukce, že neuzavře s Vítězem aukce Kupní smlouvu; nebo
4.7.4. Po marném uplynutí Opční lhůty dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky.
4.8. Aukční jistota propadá ve prospěch Organizátora aukce jako smluvní pokuta za porušení povinností Vítěze aukce, který tuto Aukci zmařil tím, že nesplnil některou ze svých povinností uvedených v Bodě 6 této Aukční vyhlášky.
Bod 5.
5.1. Od Aukce může být upuštěno za podmínek Aukčního řádu.
5.2. Cena v Aukci je cenou s DPH a bez Odměny, která je určena v odst. 6.2. této Aukční vyhlášky.
5.3. Navrhovatel aukce má právo uzavřít s Vítězem aukce Kupní smlouvu na nemovitost, dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění, kde prodávající je Navrhovatel aukce a kupující je Vítěz aukce, kde předmětem této Kupní smlouvy na nemovitost je Předmět aukce s kupní cenou ve výši Aukční ceny (dále jen “Kupní smlouva“), kde toto právo musí být uplatněno Navrhovatelem aukce do 30 dnů ode dne konání Aukce (dále jen „Opční lhůta“).
5.4. Pokud Navrhovatel aukce nedoručí Vítězi aukce v Opční lhůtě Výzvu, potom Vítěz aukce nemá povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu;
Bod 6.
6.1. Pokud Navrhovatel aukce doručí Vítězi aukce v Opční lhůtě výzvu Navrhovatele k uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Výzva“), je Vítěz aukce povinen ve lhůtě do 14 dnů po obdržení Výzvy:
6.1.1. uhradit Aukční cenu na účet úschovy Navrhovatele aukce, č. ú. 2108433720/2700, variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ, specifický symbol 151030222.
a
6.1.2. uzavřít Kupní smlouvu.
6.2. Vítěz
Bank. účet organizátora aukce
2108433720/2700
Variabilní symbol
Fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ,
Specifický symbol
151030222
Poslední změna
29.04. 2015 12:24:16
Licitátor
Václav Török, 3. 5. 1973
Informace o organizátorovi aukce
Královská dražební a.s. se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 248 11 505 jednající Václavem Törökem, předsedou představenstva zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
Další informace