Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Drazba RD v Řečanech nad Labem - druha opakovana

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Pardubický

Fotografie
Protože do zahájení aukce nebyl zapsán žádný její účastník, aukce je ukončena s výsledkem NEPRODÁNO.
Cena
1 950 000 Kč
Nejnižší podání
1 900 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
10755
Datum a čas zahájení
21.02. 2013 17:05:00
Datum a čas ukončení
21.02. 2013 17:05:00
Organizátor aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 274822972, 274783604, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Číslo jednací organizátora aukce
2-11-2012
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606649676, email: bures@bftm.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
500 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota byla stanovena na částku 500 000 Kč a musí být uhrazena účastníkem dražby před zahájením dražby v penězích připsáním na účet dražebníka č.ú. 27-4575770207/0100, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558. Je vyloučeno složení dražební jistoty do rukou dražebníka. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě platné bankovní záruky. V záruční listině musí být uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka jako věřitele, a to do výše dražební jistoty, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v této Dražební vyhlášce. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 60 dnů po skončení lhůty stanovené touto Dražební vyhláškou pro úhradu ceny dosažené vydražením. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti této bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na území České republiky. Originál záruční listiny předá účastník dražby ve lhůtě pro složení dražební jistoty.
Lhůta pro složení dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této Dražební vyhlášky. Konec lhůty pro složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby.

Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, vystavuje se zájemce o účast v dražbě nebezpečí, že mu nebude umožněno dražit. Proto se doporučuje, aby zájemce o účast v dražbě konzultoval s dražebníkem způsob úhrady dražební jistoty zejména v případě, že nebude provedena bezhotovostním bankovním převodem na účet dražebníka s dostatečným časovým předstihem.
Bank. účet organizátora aukce
vuiz Dražební vyhláška
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558.
Specifický symbol
není
Poslední změna
10.01. 2013 11:54:57
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o organizátorovi aukce
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 274822972, 274783604, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené v § 3 ZVD a mají právo nabývat vlastnictví k předmětu dražby.

Účastníci dražby jsou povinni doložit svou totožnost, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, a to v případě obchodních společností výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či úředně ověřenou kopií).

Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista.

Účastníci dražby jsou dále povinni doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. Příslušný formulář je k dispozici u dražebníka.

Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, pokladní složenku, poštovní poukázku, potvrzení dražebníka o úhradě dražební jistoty bankovní zárukou - předání záruční listiny osvědčující bankovní záruku dražebníkovi apod.). Poté mu bude přiděleno dražební číslo a bude zapsán do listiny Seznam účastníků dražby.

Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo listinami v originále nebo úředně ověřené kopii, a to do zahájení dražby. Jinak je nelze v dražbě uplatnit.

Účastníku dražby, který se nestal vydražitelem a uhradil dražební jistotu na účet dražebníka, se tato složená dražební jistota vrací bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato dražební jistota uhrazena, popř. na účet, který tento účastník uvedl při zápisu do Seznamu účastníků dražby, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby. Ve stejné lhůtě vrátí dražebník bankovní záruku předloženou účastníkem dražby, který předmět dražby nevydražil.

Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je povinen vydražitel uhradit do 30 dnů ode dne skončení dražby.

Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.

Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením buďto bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka č.ú. 27-4575770207/0100, nebo složením v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky, a.s. na účet č.ú. 27-4575770207/0100, nebo poštovní poukázkou, kde variabilní symbol u právnické osoby – vydražitele je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – vydražitele její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558.

Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě.

Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinen na vyzvání dražebníka uhradit tu část nákladů dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem.

Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 3.1.2013, 14:00 hod.
2. termín dne 10.1.2013, 14:00 hod.

Místo prohlídky a organizační zabezpečení: sraz zájemců o účast v dražbě je před domem č.p. 367 v ulici Polní, Řečany nad Labem

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 30 ZVD, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. O předání předmětu dražby bude sepsán Protokol o předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, navrhovatel a vydražitel.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně navrhovatele nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Údaje o předmětu dražby uvedené v této Dražební vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto Dražební vyhláškou.

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v této Dražební vyhlášce neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními ZVD a zákony souvisejícími.