Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Aukce RD Ostravice č.p. 692, okres Frýdek Místek

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Moravskoslezský

Fotografie
Protože v průběhu aukce žádný z účastníků neučinil podání, alespoň na úrovni vyvolávací ceny, aukce je ukončena s výsledkem NEPRODÁNO.
Cena
2 500 000 Kč
Nejnižší podání
1 900 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
32894
Datum a čas zahájení
31.01. 2020 12:00:00
Datum a čas ukončení
31.01. 2020 13:00:26
Organizátor aukce
Český dražební institut, s.r.o.
Číslo jednací organizátora aukce
200131915A2019
Kontaktní osoba
Petr Nymsa 608 712 197Základní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
150 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
4.6. Aukční jistota byla stanovena na částku 150.000,- Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č. ú. 67500675/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), specifický symbol je 200131915. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce. Aukční jistota se započítává do ceny dosažené v aukci.
4.7. Aukční jistota se vrací účastníku Aukce bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato aukční jistota odeslána na účet Organizátora aukce nebo na účet, který účastník Aukce sdělí Organizátorovi aukce, a to
4.7.1. Účastníkovi Aukce, který se nestal Vítězem aukce, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání Aukce; nebo
4.7.2. Pokud bylo od Aukce upuštěno, a to do dvou pracovních dnů ode dne upuštění od Aukce; nebo
4.7.3. Pokud Navrhovatel aukce nevyužil svého práva uzavřít Kupní smlouvu dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky, a to do dvou pracovních dnů ode dne prohlášení Navrhovatele aukce doručené Organizátorovi aukce, že neuzavře s Vítězem aukce Kupní smlouvu; nebo
4.7.4. Po marném uplynutí Opční lhůty dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky.
4.8. Aukční jistota propadá ve prospěch Organizátora aukce jako smluvní pokuta za porušení povinností Vítěze aukce, který tuto Aukci zmařil tím, že nesplnil některou ze svých povinností uvedených v Bodě 6 této Aukční vyhlášky.
Bank. účet organizátora aukce
67500675/2010
Variabilní symbol
Datum narození nebo IČ účastníka
Specifický symbol
200131915
Poslední změna
01.10. 2019 13:27:02
Licitátor
Václav Török, 775 870 776
Informace o organizátorovi aukce
Český dražební institut, s.r.o., se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00, IČ: 271 53 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100347, zastoupená Václavem Törökem, jednatelem společnosti
Další informace