Stav: Ukončená
Režim: Aukce

Aukce RD s třemi bytovými jednotkami 2+1 v obci Dubí u Teplic, okres Teplice

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Ústecký

Fotografie
Protože do zahájení aukce nebyl zapsán žádný její účastník, aukce je ukončena s výsledkem NEPRODÁNO.
Cena
2 600 000 Kč
Nejnižší podání
1 800 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Zbývá do konce
Aukce č.
27589
Datum a čas zahájení
07.06. 2019 12:00:00
Datum a čas ukončení
07.06. 2019 12:00:00
Organizátor aukce
Český dražební institut, s. r. o., se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 271 53 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100347
Číslo jednací organizátora aukce
190524501A2019
Kontaktní osoba
Václav Török, tel.: +420 775 870 776, email: ceskydrazebniinstitut@seznam.czZákladní informace
Předmět aukce
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Aukční jistota
150 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
4.6. Aukční jistota byla stanovena na částku 150.000,- Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č. ú. 67500675/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), specifický symbol je 190524501. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce. Aukční jistota se započítává do ceny dosažené v aukci.

4.7. Aukční jistota se vrací účastníku Aukce bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato aukční jistota odeslána na účet Organizátora aukce nebo na účet, který účastník Aukce sdělí Organizátorovi aukce, a to 4.7.1. Účastníkovi Aukce, který se nestal Vítězem aukce, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání Aukce; nebo 4.7.2. Pokud bylo od Aukce upuštěno, a to do dvou pracovních dnů ode dne upuštění od Aukce; nebo

4.8. Aukční jistota propadá ve prospěch Organizátora aukce jako smluvní pokuta za porušení povinností Vítěze aukce, který tuto Aukci zmařil tím, že nesplnil některou ze svých povinností uvedených v Bodě 6 této Aukční vyhlášky.
Bank. účet organizátora aukce
67500675/2010
Variabilní symbol
fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Specifický symbol
190514501
Poslední změna
25.09. 2018 14:39:07
Licitátor
Václav Török, datum narození: 3. 5. 1973
Informace o organizátorovi aukce
Český dražební institut, s. r. o., se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00 IČ: 271 53 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100347 jednající Václavem Törökem, jednatelem společnosti
Další informace